Santa Barbara CA K6JSI 448.900* (-) 123.0 Santa Ynez Peak. 4,288′ + 100′ AllStar
 

 
Photos by Johnathan – KJ6MID – Thanks !